آزمونهای هوش وکسلر

(WPPSI / WISC-R / WAIS-R )
ارزیابی هوش کلامی – هوش غیرکلامی – هوش کل در تمام گروه های سنی