آزمون تخمین زمان ، سرعت حرکت اشیا و… ، برای ارتقا عملکرد ورزشکاران (ZBA)

بررسی توانایی ورزشکاران در زمان واکنش، حرکت و قدرت پیش بینی اجسام در فضا