آزمون تعقیب چشمی(VLT)

پیشرفت توانایی تعقیب چشمی، پیشرفت هماهنگی چشم و دست، پیشرفت وضعیت جانبی و جهت‌یابی

Visualization (2D) Spatial Orientation (3D)  سنجش توانایی تشخیص تصاویر چندبعدی و موضع‌یابی آن‌ها:
ارزیابی و اندازه‌گیری ظرفیت حافظه‌ کوتاه مدت فضایی و حافظه‌ کاری فضایی