آزمون حافظه کاری(CORSI)

جهت ارزیابی و اندازه‌گیری ظرفیت حافظه‌ کوتاه مدت فضایی و حافظه‌ کاری فضایی