آزمون شخصیت MMPI

خود بیمارانگاری، افسردگی، هیستری، انحراف روانی-اجتماعی، زنانگی و مردانگی، ضعف روانی، پارانویا، مانیا، اسکیزوفرنی، درونگرایی اجتماعی