آزمون نگرش به کار (AHA)

دقت، قطعیت، تکانشگری/ توانایی تعمق، تفکر و تامل، ظرفیت عملکردی، اشتیاق و علاقه، تحمل ناکامی، هدفمندی و انگیزه عملکرد