آزمون یادگیری غیر کلامی(NVLT)

ارزیابی دقیقی از وضعیت حافظه دیداری کوتاه مدت فرد، شیوه به یادسپاری و پردازش اطلاعات دیداری