خانواده درمانی

ایجاد مرزهای سالم در روابط خانوادگی
بهبود ارتباطات
تعریف نقش‌ها در خانواده
بهبود پویایی در روابط خانوادگی
بهبود توانایی حل مسئله خانواده
مقابله با یک بیماری مزمن یا مرگ در خانواده
شناسایی نقاط قوت و ضعف خانواده