سلامت عمومی (GHQ):

علایم مرضی، علایم اضطرابی، اختلال خواب، کارکرد اجتماعی، علایم افسردگی

ازمون میلون (MCMI):
ارزیابی اختلالات روانپزشکی محور I و II براساس DSM IV

ازمون افسردگی بک:
سنجش میزان افسردگی

ازمون افسردگی نوجوانان کوتچر:
سنجش میزان افسردگی در نوجوانان

ازمون اضطراب بک:
اضطراب روحی و علائم جسمی

ازمون باورهای وسواسی (OBQ):
ارزیابی وسواس فکری/ اهمیت کنترل افکار

آزمونهای هوش وکسلر
(WPPSI / WISC-R / WAIS-R )
ارزیابی هوش کلامی – هوش غیرکلامی – هوش کل در تمام گروه های سنی

آزمون هوش ریون سیاه و‌ سفید:
ارزیابی هوش

آزمون هوش گودیناف:
ارزیابی هوش

آزمون شخصیت MMPI:
خود بیمارانگاری، افسردگی، هیستری، انحراف روانی-اجتماعی، زنانگی و مردانگی، ضعف روانی، پارانویا، مانیا، اسکیزوفرنی، درونگرایی اجتماعی

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی:
واپس رانی، جبران، همانند سازی، درون فکنی، فرافکنی، انکار، دلیل تراشی، واکنش وارونه، والایش، جا به جایی، خیال بافی

آزمون بندر گشتالت:
بررسی ضایعه مغزی

آزمون نگرش به کار (AHA):
دقت، قطعیت، تکانشگری/ توانایی تعمق، تفکر و تامل، ظرفیت عملکردی، اشتیاق و علاقه، تحمل ناکامی، هدفمندی و انگیزه عملکرد

آزمون یادگیری غیر کلامی(NVLT):
ارزیابی دقیقی از وضعیت حافظه دیداری کوتاه مدت فرد، شیوه به یادسپاری و پردازش اطلاعات دیداری

آزمون تخمین زمان ، سرعت حرکت اشیا و… ، برای ارتقا عملکرد ورزشکاران (ZBA):
بررسی توانایی ورزشکاران در زمان واکنش، حرکت و قدرت پیش بینی اجسام در فضا

آزمون تعقیب چشمی(VLT):
پیشرفت توانایی تعقیب چشمی، پیشرفت هماهنگی چشم و دست، پیشرفت وضعیت جانبی و جهت‌یابی

Visualization (2D) Spatial Orientation (3D ( سنجش توانایی تشخیص تصاویر چندبعدی و موضع‌یابی آن‌ها:
ارزیابی و اندازه‌گیری ظرفیت حافظه‌ کوتاه مدت فضایی و حافظه‌ کاری فضایی

آزمون حافظه کاری(CORSI):
جهت ارزیابی و اندازه‌گیری ظرفیت حافظه‌ کوتاه مدت فضایی و حافظه‌ کاری فضایی