لورتا نوروفیدبک

اوتیسم (ASD) ،
بیش فعالی (ADHD) ،
ضعف توجه (ADD) ،
اضطراب ( Anxiety ) ،
افسردگی ( Depression ) ،
انگیزه پایین ( Low Motivation ) ، میگرن ( Migrance Headaches ) ،
وسواس ( OCD ) ،
درد مزمن ( Chronic Pain ) ،
اختلال یادگیری ریاضی ( Dyscalcula- Problems Calculating ) ،
اختلال یادگیری خواندن ( Dyslexia-Letter Reversal ) ،
تکانشگری ( Impulsive Behaviors ) ،
هذیان ( Delusional ) ،
نوسانات خلقی ( Mood Swings ) ،
مشکل در ادراک مسائل ( Anosognosia – Denial of a Problem ) ،
مشکل در ترتیب و توالی شنیداری ( Auditory Sequencing Problem ) ،
مشکل در تعادل ( Balance Problems ) ،
دید مه آلود ( Blurred Vision ) ،
مهارت های اجتماعی ضعیف ( Poor Social Skills ) ،
مشکل عزت نفس ( Self-Esteem Problems ) ،
کند خوانی ( Slow Reader ) ،
مشکل در پیدا کردن لغات ( Word Finding Problems ) ،
وزوز گوش ( Tinnitus ) ،
اعتیاد ( Substance Abuse ) ، مشکل در درک فضایی ( Spatial Perception Problems)