کودک و نوجوان

 

ایجاد عزت نفس بیشتر در کودک و نوجوان
کمک به بهبود مهارت های ارتباطی کودک و نوجوان
تحریک رشد سالم و عادی
ساخت پشتوانه عاطفی مناسب
بهبود واژگان عاطفی
درمان اختلال بیش فعالی-نقص توجه
درمان افسردگی
درمان اختلال وسواس جبری و اضطراب
درمان انواع اختلالات خوردن
درمان خودزنی
درمان پرخاشگری
درمان افکار خودکشی