برنامه های سلامتی

درخواست برنامه را به تناسب نیازهای شما

مراقبت از بیمار شخصی این است که مرکز پزشکی Medicus را جدا می کند. هنگامی که از یکی از چهار مکان دانشگاهی ما در سان فرانسیسکو بازدید میکنید، می توانید انتظار داشته باشید که مراقبت در سطح جهانی را دریافت کنید. کارشناسان پزشک متخصص و کارکنان بالینی پرستاری شما را با یک تجربه استثنایی در زمینه مراقبت های بهداشتی به شما ارائه می کنند. مراقبت از بیمار شخصی این است که مرکز پزشکی Medicus را جدا می کند.

برنامه ای برای هر نیاز

مراقبت از بیمار شخصی این است که مرکز پزشکی Medicus را جدا می کند. هنگامی که از یکی از چهار مکان دانشگاهی ما در سان فرانسیسکو بازدید میکنید، می توانید انتظار داشته باشید که مراقبت در سطح جهانی را دریافت کنید. کارشناسان پزشک متخصص و کارکنان بالینی پرستاری شما را با یک تجربه استثنایی در زمینه مراقبت های بهداشتی به شما ارائه می کنند. مراقبت از بیمار شخصی این است که مرکز پزشکی Medicus را جدا می کند.

طرح شخصی شما مقرون به صرفه است

ویژه

چکاپ های نامحدود

ت 350/سال
تمرینکننده بازدید می کند
تصویربرداری (PET / MRI)
بازدید کننده متخصص
داروهای ویژه
درخواست طرح

ویژه

چکاپ های نامحدود

ت 350/سال
تمرینکننده بازدید می کند
تصویربرداری (PET / MRI)
بازدید کننده متخصص
داروهای ویژه
درخواست طرح

ویژه

چکاپ های نامحدود

ت 350/سال
تمرینکننده بازدید می کند
تصویربرداری (PET / MRI)
بازدید کننده متخصص
داروهای ویژه
درخواست طرح

نیاز به یک برنامه بهداشت شخصی دارید؟

(600) 123-4567 را امتحان کنید و سلامت کیفیت را برای شما و خانواده تان دریافت کنید